lookcpm

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

What does +NDXOXCHWDRGHDXORVI+ mean?

The British Library is looking for help trying to solve an inscription on a medieval sword...Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét